Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Kurumsal Yönetimi İlkelerine İlişkin 27.04.2011 tarihli ve 8 sayılı Genelge uyarınca uygulanması zorunlu tutulan ilkeler Şirketimizce uygulanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkesi

 • Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Komite, kararlarını oy çokluğu ile almaktadır.

Komite Üyeleri

Ersin TÜVAR
Genel Müdür
Üye
 • Bu ilkeler Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin ve çalışanlarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini icra ederken uymaları gereken mesleki ahlak kurallarını belirler ve bu ilkeler hükümlerine aykırı davranılması durumunda Şirket tarafından uygulanacak yaptırımlara dayanak oluşturur. Tüm Şirket çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri bu ilkelere uyarlar.

 • Sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelere tam uygunluk.

 • Sigortacılık ilişkisinde bulunulan müşteriler, acenteler, brokerler ile bunların çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dürüstlük.

 • İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek, tarafları hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.

 • Karlılığın yanı sıra ekonomik kalkınmanın gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya özen göstermek.

 • Sigorta sektörüne güvenin sürekliliğinin sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet koşullarından kaçınmak

 • Tüm faaliyetlerde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.

 • Kara paranın aklanması ile mücadelenin gereklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Uyulması Gereken Zorunlu Kurallar

 • Şirketimiz çalışanları görevde kaldıkları sürece aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

 • Sektörün çıkar ve yararları ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamak.

 • Faaliyetleri sırasında, yasalar çerçevesinde sektöre tanınmış olan avantajları şeklen yasalara uygun olsa bile sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelerin gerekçesinde yer alan ve bu ilkeler kapsamında açıklanan hususlara ters düşecek şekilde müşterilere çıkar sağlamak amacı ile kullanmamak.

 • Sektörde haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunmamak.

 • Şirket'in yetkili organları tarafından alınan ve tüm çalışan ve yöneticiler için bağlayıcı nitelik taşıyan kurallara aykırı davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmamak.

 • İş ilişkisinde bulunulan hiç kimse ile para, hediye alışverişi ya da başka maddi çıkar sağlayacak alışveriş ve muamele içinde bulunmamak.

 • Tüm çalışanların, birbirleriyle ve müşterileri ile olan ilişkilerinde Şirket'in itibarına yakışır şekilde davranmaları şarttır. Hiçbir çalışan, sektörde faaliyet gösteren diğer şirket ve yöneticileri hakkında olumsuz imaja sebep olabilecek söz, yazı, ilan, reklam ya da imada bulunamaz.

Sır Saklama Zorunluluğu

 • Tüm çalışanlar, müşterilerinin verdikleri ve Şirket bünyesinde oluşturulan bilgilerin gizliliğine saygı gösterecek olup, müşteriler ile ilgili olarak elde ettikleri gizli bilgileri, avantaj sağlamak üzere başka müşterilere ve diğer üçüncü kişilere açıklayamazlar.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirket Bilgilendirme Politikası

 • Ankara Sigorta’nın internet adresi www.ankarasigorta.com.tr’dir. Sitede ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim yapısı ve organizasyonu, faaliyet raporları, mali tablolar ve dipnotlar, bağımsız denetim raporları, genel kurul bilgileri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu ile vizyon ve misyon bilgileri yer almaktadır.

 • Şirket internet sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması konusunda aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesinde ayrıca Şirket hakkında genel bilgiler, ürünler, hasar uygulamalarımız, acenteler, online işlemler, insan kaynakları politikamız ve iletişim bilgilerine de yer verilmektedir.

 • İnternet sitesinde müşterilere Şirket hakkında sunulan güncel haberler, acente adresleri, anlaşmalı servisler ve destek hizmetler iletişim bilgilerinin yanı sıra genel sigortacılık bilgileri ve sigorta branş bilgileri de yer almaktadır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

 • İç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, 21 Haziran 2008 tarih 26913 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında faaliyetini sürdürmektedir.

 • Şirketin maruz kaldığı başlıca riskler; finansal riskler (kredi, kur, faiz, likidite ve sermaye riski), operasyonel riskler (hasar yönetimi, ürün tasarımı, reasürans ve sözleşme yönetimi, tarife ve teknik uygulamalar riski vs.) ve stratejik riskler (insan kaynakları, pazar ve rekabet, dış kaynak yönetimi, bilgi teknolojileri, performans bütçesi riskleri vs.) olarak üç ana başlıkta takip edilmektedir.

Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın