İdeal Sağlık Sigortası Hasar Evrakları
İdeal Sağlık Sigortas

Tazminat Talebinde Sigorta Şirketi Tarafından İstenen Belgeler

Herhangi bir sağlık problemi halinde, ilgili masrafların limitleri dahilinde Şirketimiz tarafından tazmin edilebilmesi için "ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI HASTA BİLGİ FORMU" ekinde ibrazı gereken belgeler aşağıdadır.

Yatarak Tedavi Giderleri İçin;

 • Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş, özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi,
 • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı,
 • Kaza halinde alkol raporu ve Trafik Kazası Tespit Tutanağı.

Sigortalının tedavisinin cerrahi müdahaleyi (ameliyat) gerektirdiği hallerde ayrıca,

 • Tedavinin söz konusu müdahaleyi gerektirdiğini kanıtlayan doktor raporu ve çıkış epikrizi,
 • Teknik ameliyat raporu,
 • Operatör ücreti dahil tüm ameliyat masraflarına ilişkin dökümlü fatura aslı.

Yurt Dışı Tedavilerde Yukarıdaki Belgelere Ek Olarak;

 • Patoloji raporu,
 • Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi,
 • Yurt dışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümeden onaylı Türkçe nüshaları ibraz etmekle yükümlüdür.

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz giderleri

 • Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları,
 • Sigortalının doktoru tarafından düzenlenmiş, hastalığın başlangıç ve seyrinin özetlendiği, yapılan kür sayısını gösteren rapor.

Doğum Giderleri

 • Doğum raporu,
 • Hastaneden alınan dökümlü isme yazılı fatura aslı.

Ayakta Tedavi Giderleri İçin;

Doktor Muayene Giderleri

 • Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu

İlaç Giderleri

 • Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi,
 • Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat küpürleri,
 • Masrafı belgeleyen kasa fişi/ isme yazılı fatura.

Tahlil ve Röntgen Giderleri

 • Tahlil ve / veya röntgen sonuçları,
 • Tahlil ve / veya röntgenlere ait isme yazılı fatura aslı,
 • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi.

Küçük Müdahaleler

 • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu,
 • Masrafı belgeleyen isme yazılı fatura aslı,
 • Parça/ biyopsi alındıysa patoloji sonucu.

Trafik Kazası sonucu Diş Tedavisi Giderleri

 • Tedavinin hastane, klinik ve/ veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı,
 • Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi,
 • Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu.

Fizik Tedavi Giderleri

 • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren ve seans sayısının belirtildiği doktor raporu,
 • Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı.

Modern Teşhis Yöntemleri

 • Yapılan tetkiklerin ayrıntılı raporu,
 • Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı,
 • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi.
Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın